Algemene informatie

DOORKIJK, gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54379474, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe DOORKIJK met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie DOORKIJK persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van DOORKIJK;
 3. bezoekers van de website van DOORKIJK;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van DOORKIJK;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met DOORKIJK contact opnemen of van wie DOORKIJK persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2 Verwerking van persoonsgegevens

DOORKIJK verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3 Doeleinden verwerking

DOORKIJK verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.doorkijk.nu;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

4 Rechtsgrond

DOORKIJK verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5 Verwerkers

DOORKIJK kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van DOORKIJK persoonsgegevens verwerken. DOORKIJK sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6 Persoonsgegevens delen met derden

DOORKIJK deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. DOORKIJK deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7 Doorgifte buiten de EER

DOORKIJK geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt DOORKIJK ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8 Bewaren van gegevens

DOORKIJK bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. DOORKIJK hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9 Wijzigingen privacystatement

DOORKIJK kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van DOORKIJK gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10 Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht DOORKIJK te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met DOORKIJK door een e-mailbericht te sturen naar administratie@doorkijk.nu.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop DOORKIJK persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met DOORKIJK door een e-mailbericht te sturen naar administratie@doorkijk.nu. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Klik hier voor de privacystatement in PDF.

Heb je een hulpvraag of wil je meer informatie?

Bij DOORKIJK staan we graag voor je klaar. Bel of mail ons gerust of neem contact op middels het contact-formulier op onze contact-pagina.

DOORKIJK, Praktijk voor GGZ én meer . . .

Bij DOORKIJK bieden een GZ-psycholoog en een financieel deskundige een integraal hulpaanbod. Of het nu gaat om je welbevinden, je mentale en emotionele gezondheid of om orde in je praktische en financiële zaken, we hebben oog voor jou in jouw specifieke omstandigheden.